Digitalt seminarium Miljövärdeflödesanalys - 11 okt

En miljövärdeflödesanalys används i hållbarhetsarbetet och är en metod för att identifiera och analysera miljöpåverkan och resursanvändning i ett företags verksamhet. 
Vid seminariet kommer dels en översiktlig beskrivning av traditionell värdeflödesanalys göras liksom en beskrivning av vad som tillkommer i en miljövärdeflödesanalys.

Miljövärdeflödesanalys
En Miljö-VFA hjälper till att identifiera de olika material- och energiflödena i företagets produktionsprocesser. Genom att kartlägga dessa flöden kan företaget identifiera ineffektiv användning av resurser, överflödigt avfall och potentiella källor till förorening av miljön. Miljö-VFA kan integreras med grönt förbättringsarbete (grön Kaizen) som stöd för att engagera alla på företaget i miljöförbättringar. Miljö-VFA kan även utgöra en bas för en livscykelanalys för att få en helhetsbild av en produkts eller tjänsts miljöpåverkan från råvaruutvinning till avfallshantering. Detta kan hjälpa företaget att identifiera de mest betydande miljöpåverkande stegen i produktens livscykel och vidta åtgärder för att minska dessa.
 
Innehåll
Vid seminariet kommer dels en översiktlig beskrivning av traditionell värdeflödesanalys göras liksom en beskrivning av vad som tillkommer i en miljövärdeflödesanalys. Dessutom kommer ett konkret och lättanvänt kompletterande verktyg; miljökartan att introduceras. Miljökartan kan nyttjas både i miljövärdeflödesanalyser och i grönt förbättringsarbete.
 
Seminarieledare: Martin Kurvde och Birgitta Öjmertz, RISE

Datum: Onsdag den 11 oktober kl 9-12

Efter att vi mottagit din anmälan kommer du att få en länk till seminariet.

Frågor: Maila peo.sjoberg@iucdalarna.se

Anmälan: 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter