Industrins kompetensförsörjning i Dalarna
 

Industrin har stor betydelse för tillväxt och utveckling i Dalarna. Här finns en stark och samhällsviktig industri som står för en ansenlig andel av regionens ekonomi och som år 2021 sysselsatte hela 17 395 anställda. I nuläget råder dock en mycket stor efterfrågan på kompetens. Att inte fler söker och utbildar sig till de nya högteknologiska industrijobben förhindrar den återindustrialisering och omställning vi är mitt inne i. En omställning som har potential att positionera industrin som lösningen på klimatkrisen då all teknik som måste till för att möta klimatutmaningarna kommer att behöva tillverkas.

Vi har av den anledningen gjort en djupdykning i hur kompetensförsörjningssystemet fungerar i relation till industrins behov. Rapporten belyser framsteg, utmaningar och fakta om hur industrins behov och kompetensförsörjningssystemets leverans matchar och utvecklas. 

"Att inte fler söker och utbildar sig till de nya högteknologiska industrijobben förhindrar den återindustrialisering och omställning vi är mitt inne i"

Industrins kompetensförsörjning kan ses som ett tvåeggat svärd; utbud av relevanta utbildningsplatser och förmågan att attrahera studenter till dessa.

Dalarnas Industrikompetensråd

Under året har Dalarnas Industrikompetensråd etablerats och kommit i gång med sitt strategiska arbete att hitta en hållbar, sammanhållen och överblickbar struktur för att samordna insatser som på olika sätt stödjer industrins kompetensförsörjning. Målsättningen är att nå ett utbildningssystem som matchar branschens behov avseende numerär och kompetens.
 

Industrikompetensrådets struktur för samverkan
Industrikompetensrådets struktur för samverkan

Utbud och attraktivitet

Stor förbättringspotential i val av inriktning 
När det gäller utbudet av platser på industrirelevanta utbildningar visar våra undersökningar en stor förbättringspotential i val av inriktning mot bristyrken. Det finns även potential för både högskolan och Industrin att hitta samarbetsformer som gör att en större andel väljer att studera vid Högskolan Dalarna och för industrin att, redan på Teknikprogrammet, knyta varaktiga band till de studenter som väljer studier vid annat lärosäte. Läs mer och se utförlig statistik i rapporten nedan.

För Yrkesvux behöver styrningen av Inriktning bli tydligare så att fördelningen mellan inriktningar bättre motsvarar industrins behov. Gemensamt för dessa utbildningar är att nästan hälften av de studenter som antas och påbörjar utbildningen inte fullföljer utbildningen.

Sprida bilden av Dalarna i teknikens framkant
Det pågår många bra initiativ för att attrahera studenter till industrirelevanta utbildningar. Det sker också många aktiviteter på lokal nivå för att visa upp industrin för potentiella industrielever. Helt säkert är dock att en bredare och mer kraftfull satsning på att skapa en mer positiv bild av industrin behöver göras.

I de underökningar som genomfördes inom ramen för Dalarna Science Parks projekt Attraktiv Industriregion framkom att kännedomen om de karriärmöjligheter Dalarnas industri erbjuder i stort sett är obefintlig utanför Dalarna. Här finns en stor förbättringspotential i att sprida en mer modern och relevant bild av ett Dalarna i teknikens framkant med goda livsvillkor och spännande karriärmöjligheter. Du kan läsa mer om projektet attraktiv industriregion på InDalarna
 

Vill du veta mer?

Bosse Lilja

070 345 04 91
bosse.lilja@iucdalarna.se