Dalarna får eget Industriråd

Industribranschens kompetensförsörjning har länge varit utmanande och nu är situationen akut. På initiativ av bland andra IUC Dalarna kommer därför ett Industriråd att bildas på regional nivå för att strategiskt hantera utmaningarna kring den bransch som väger tyngst på Dalarnas arbetsmarknad. Det finns även en politisk vilja att ett råd bildas och Region Dalarna har därför genom regionala utvecklingsförvaltningen deltagit i förberedelserna.

Foto: Henrik Hansson Foto: Henrik Hansson


-Bra och efterfrågat från oss i industrin att det tas ett strategiskt initiativ för att samordna den så viktiga utbildningsfrågan, säger Mia Eriksson, platschef, SSAB Borlänge.

-Det är glädjande att arbetsmarknadens parter gemensamt står bakom bildandet av ett Industriråd i Dalarna. Näringslivet, fackföreningar och det offentliga måste verka tillsammans för att utbilda och rekrytera framtidens anställda. För Region Dalarna är kompetensförsörjning mycket viktig för Dalarnas utveckling, inte minst inom industrin med många betydelsefulla aktörer, säger Birgitta Sacrédeus (KD) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Industrin väger tungt i Dalarnas ekonomi
Industrins andel av det totala förädlingsvärdet i regionen motsvarar 26,5% (15,5 miljarder) och andelen produktionsvärde är 41,6% (69,2 miljarder). Till det tillkommer indirekta värden i olika kringbranscher som uppkommer som en följd av de industriella verksamheterna. Det är en betydligt större andel än motsvarande för riket totalt, vilket visar att industrin har en mycket stor betydelse för Dalarnas ekonomi. Industrin i Dalarna ger jobb till 19 843 personer, plus 9 800 regionala jobb som skapas indirekt. Exportvärdet, enligt färska siffror från Mellansvenska Handelskammaren, motsvarar 66 miljarder kr. En nyligen genomförd samhällsekonomisk kalkyl visar att Dalarnas industri genererar 10 miljarder i skatteintäkter till samhället.

En framtidsbransch
Industrin är en framtidsbransch som påverkas av digitalisering och teknisk utveckling. Detta ställer allt högre krav på kompetens och kompetensutveckling både hos befintliga och kommande arbetstagare. Samtidigt är det här många av framtidsjobben finns. Mycket av det som tillverkas i basindustrin är fundamentala beståndsdelar i utvecklingen av framtidens samhälle där vi ställer om till en mer miljövänlig livsstil. Här görs stora och avgörande satsningar och unga med miljöintresse som ska välja utbildningsväg uppmanas att gå en industrirelevant utbildning under parollen #räddaplanetenprogrammet. Det är i Industrin det sker!

Kompetensutmaningen
Utmaningen är mångbottnad och består delvis i utmaningen att ställa om befintlig kompetens, men också i möjligheten att rekrytera nya medarbetare. Här korsar kompetensutmaningen för industrin förstås den allmänna brist på kompetens som finns inom många branscher idag. Men rent numerärt är utmaningen massiv, som ett exempel kan nämnas att regionens behov av utbildade operatörer från den gymnasiala nivån (Industritekniska programmet och automationsinriktningen på el- och energiprogrammet) är 350 per år för att täcka pensionsavgångarna, och vårterminen 2019 examinerades endast 47. Andra utbildningsvägar genom yrkesvux, AME och YH finns också men dels täcker de inte behovet rent numerärt och det finns heller ingen regional sammanhållen överblick över utbildningsbehovet kontra behoven hos arbetsgivarna. Ytterligare en faktor är att Industrin är relativt osynlig som bransch. Få är medvetna om dess betydelse för samhället i stort och de många möjligheter till trygga jobb och utvecklingsmöjligheter som finns inom branschen idag och i framtiden.

Rådets syfte
Industriråd Dalarna bildas utifrån industrins behov av att samverka kring kompetensförsörjning i syfte att stärka industrins långsiktiga förutsättningar. Rådet ger förutsättningar att kraftfullt kunna agera för att gemensamt förbättra läget kring kompetensförsörjningen i regionen.

Huvuduppgift blir att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet och den framtida kompetensförsörjningen inom industrin.

Många initiativ pågår idag på skilda håll men dels ger dessa initiativ för lite resultat rent numerärt, dels finns ingen total överblick som gör det möjligt att ta de övergripande strategiska beslut om vilka satsningar som bör prioriteras för att förbättra läget.
Industrirådet föreslås vara rådgivande, initierande och fungera som remissinstans i olika frågor rörande Industrins kompetensförsörjning.

Strukturellt kopplas Industriråd Dalarna till Teknikcollege Dalarna som utgör nav för Industrins kompetensförsörjningsarbete genom att Ordförande i Teknikcollege Dalarna finns med i rådet. Detta för att säkerställa samordning mellan rådets strategiska arbete och det operativa utvecklingsarbetet i Teknikcollege.

Rådets sammansättning
Rådet kommer att bestå av representanter från stora och små industriföretag, arbetsmarknadens parter, Högskolan Dalarna, Ljungbergsfonden, Dalarnas Kommunförbund, Region Dalarna, Ordförande i Teknikcollege Dalarna, Arbetsförmedlingen samt kommunstyrelsens ordförande från två industrikommuner.

Kontaktpersoner:
Bosse Lilja, VD IUC Dalarna tel 070–3450491, bosse.lilja@iucdalarna.se

Mats Sundstedt, VD FEAL och ordförande Teknikcollege Dalarna tel 0226–464111, mats.sundstedt@feal.se

Mia Eriksson, platschef, SSAB Borlänge tel 0243–70000, mia.eriksson@ssab.se

Birgitta Sacrédeus, ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Dalarna tel 070–5733447, birgitta.sacredeus@regiondalarna.se

Ladda ner pressmedelandet här!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter