Kartläggning och klusterutveckling, hållbart trähusbyggande

Rodin Genoff, en internationellt erkänd och prisbelönt klusterutvecklingsexpert från Australien, introducerade redan för några år sedan ett arbetssätt och metodik för att utveckla nya affärsmodeller baserad på företagsnätverk. Nu har han åter varit i Dalarna och arbetat med en aktivitet kopplad till ökat hållbart trähusbyggnade inom projektet Smart Industri Norra Mellansverige som finansieras av Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Samverkanspartners i aktiviteten är IUC Dalarna, ByggDialog Dalarna, Dalarna Science Park och Paper Province.

Metoden går ut på att skapa nya affärsmodeller baserad på ökad innovation, jämställdhet, digitalisering och cirkulär ekonomi. Områden som är en förutsättning för företagens möjlighet att utvecklas och ligga i fronten i den nya ekonomin. Ökad samverkan som leder till fler och bättre affärer, nya kontrakt och ökad omsättning är målet.

Dalarna ligger verkligen i framkant vad gäller framtagande av metoden, påstår Rodin Genoff. Här är ni framträdande på just kombination av jämställdhet, hållbarhet och innovationer med era tillgångar på skog och en utvecklad industri. Detta tog jag med mig från tidigare kontakter i Dalarna vid utformandet av metodiken. Jag har tillsammans med Narelle Hooper och Susan Pettifer skrivit boken ”New Women, new Men, new Economy – how creativity, openness, diversity and equity are driving prosperity now”, vilken beskriver hur man kan tänka och arbeta. Boken kan ligga till grund för ett internationellt arbetssätt och här har Dalarna bidragit stort, säger Genoff.

- Detta är ett unikt arbetssätt och medger en kombination av möjligheter, som vi kallar ”BOSP”, det vill säga ”business opportunities strategic potentials”, menar Kjell Grundström från Region Dalarna. Nu har vi lagt grunden för metoden, utbildats i den, och gjort ett flertal företagsbesök. Jag tror verkligen att detta kan vara ett steg i rätt riktning för ett innovativt företagande, säger Grundström.

-Enkelt kan man förklara metoden med att företagen svarar på frågor som är kopplade till motivation för förnyelse och samverkan i olika former. Motiven och behoven varierar mellan olika företag. Man tittar även på företagens möjligheter att lyftas inom digitalisering och innovation. Kopplat till innovation ligger även jämställdhet vilken är avgörande för en ökad innovationsförmåga. Nyckelaktörer identifieras hos de olika företagen på både kund- och leverantörssidan vilka sedan sammanförs och en tydlig bild över samverkansformer visar sig i form av ett visuellt ekosystem. En app har utvecklats som enkelt och mycket illustrativt visar hur företagen medvetet eller omedvetet är sammanlänkade och vilken samverkanspotential som finns.


Vad är nyttan för Dalarna i projektet?
- För Dalarna kommer en stor del att fokusera på innovation inom avancerad industri, livsmedelsproduktion och bioekonomi menar Stefan Jansson från Dalarna Science Park. Vi kommer också med hjälp av metoden att utveckla samarbete mellan flera pågående projekt, ex BIOINNO och FRODA, för att se synergier. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för företag inom respektive bransch för att hitta nya affärsmodeller och innovativa lösningar. Denna kartläggning visar verkligen regionens potential.

Dalarna-regionen har sedan juli 2017 varit projektägare för "Smart Industry Mid North Sweden".
Projektet är en utgångspunkt från den nya strategin för ny industrialisering som regeringen inrättade 2015.

Norra mellansverige omfattar länen Gävleborg, Dalarna och Värmland. Regionen har kommit överens att implementera en ”kartläggnings- och klusterutvecklingspilot” med fokus på att skapa en plattform för
affärsutveckling och förstärkning av värdekedjorna inom industriell träbyggnad med en starkt fokus på cirkulär ekonomi och könsskillnad.

Målgruppen för delprojektet inkluderar intressenter från alla delar av värdekedjan "Smart Building", från träkomponenter och trä kompositer för design och den bredare bygg- och konstruktionssektorn och relaterade verkstadssektorer.

Arbetet omfattar främst samarbete med företag i Dalarna och Värmland.

Samverkan mellan Region Dalarna och Dalarna Science Park gör detta projekt möjligt. Projektpartners inkluderar Byggdialog Dalarna, Paper Province och Dalarna Science Park och regionens relaterade industrikluster.

Detta projekt genomförs av Region Dalarna, "Smart Industri" och dess projektpartners i samarbete med Rodin Genoff & Associates.

Mer information om projektet finner du i den engelskspråkiga broschyren nedan.