Projektet är avslutat dec 2019

- Ett strukturerat och långsiktigt arbete med strategisk kompetens-försörjning ger:
• ökad kompetens inom industrin
• ökad omställnings-förmåga
• ökad attraktivitet

Bättre förutsättningar att klara utmaningarna som industrin står inför som:
• digitalisering
• hållbarhet
• kompetens och innovationskraft

Vill du veta mer om projketet:
Lena Norrström
lena.norrström@iucdalarna.se
 

“Är ni beroende av enskilda medarbetares kompetens och har ni en plan för om den kunskapen faller bort?”

Svensk industri är beroende av spetskompetens, men en minst lika viktig del är medarbetarnas grundkompetens.

  • Vilka kompetenser är kritiska för att ditt företag skall utvecklas som ni vill?
  • Hittar ni den kompetens ni behöver för att ert företag skall kunna fortsätta utvecklas?
  • Är ni beroende av enskilda medarbetares kompetens och har ni i så fall en plan för hur ni gör om ni tappar denna kompetens p.g.a. sjukdom eller att de lämnar ert företag?

Det är bl.a. dessa frågor som är grunden till projektet Strategisk kompetensförsörjning, där ni nu får möjlighet att få hjälp med att svara och hantera dessa frågor.

Med era framtidsplaner och strategier som grund erbjuder vi stöd i att identifiera kritiska kompetenser för ert företag och att kartlägga kompetensen hos er personal.

”kompetenskartläggning av 10 personer kostnadsfritt och utbildning till ett värde av 32 000 kr”

Utifrån detta tar vi gemensamt fram en handlingsplan för vad ni behöver förstärka och utveckla för att nå de lite mer långsiktiga mål ni har för verksamheten.

Med handlingsplanen som grund finns möjlighet att delfinansiera utbildning med hjälp av utbildningscheckar.

Ladda ner informationsblad här!

Vad tycker MittX som genomfört en kartläggning?
Vi besöker MittX i Färila för att höra med vd Lena Tönners Ångman hur arbetet gått.

Det var 10 personer på företaget som gjorde validering av sina kunskaper inom Industriteknik Bas. Inför testet var det lite nervöst, berättar Lena. Men efter genomfört test var det mer positivt.
Uppfattningen om testet och resultatet blev varierat. Företaget har några anställda som har annat modersmål än svenska och för dessa var testet svårt. Men att få en bekräftelse på sina kunskaper tyckte medarbetarna var bra. Det är nu viktigt att vi arbetar vidare med detta, menar Lena.

Fördelen för företaget?
Vi får en mer komplett bild över vad medarbetarna kan och vad vi kanske måste förbättra, säger Lena. Jag har även fått en djupare förståelse för medarbetarna och kan lättare hitta rätt arbetsuppgifter.
Det fanns några saker som vi kommer ta med i den handlingsplan vi tar fram. Tex ritningsläsning samt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Vi vill också ge de som har en högre kunskap, ännu mer kunskap.  Jag har även fått insikten att vi ska anställa någon mer som har en högre utbildning redan från början, att den personen kanske inte behöver lära sig allt på plats. Så som det annars brukar gå till.
 
Varför ska andra företag göra en kompetenskartläggning?

  • Den visar prov på vilken kompetens medarbetarna har.
  • Man får en bättre förståelse för sina medarbetare och när svaren analyserats är det lättare att ha rätt förhållningssätt till var och en.
  • För tillväxten i företaget är detta ett måste!
  • Man får en ökad förståelse för vilka nya kompetenser som behövs.
  • Bra om medarbetarna får träna på att vara stolta över sina kunskaper.

Vad är kompetens?
Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter.
SS 624070 Ledningssystem för kompetensförsörjning.
 

Vad är Strategisk kompetensförsörjning?Att ta tillvara, utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens för att uppnå verksamhetsmålen.

Strategisk kompetens-försörjning är en del i den nyindustriali-seringsstrategi som är framtagen avregeringen.