Hållbarhet

IUC Dalarna bidrar aktivt och har ständigt Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals), med i genomförande och planering av projekt. Hållbarhetsutveckling är relevant ur flera affärsperspektiv, till exempel hur produkter och service kan hjälpa till att minska klimatpåverkan.
IUC Dalarna har fokus på miljömålen nedan.

IUC Dalarna arbetar aktivt för att ha ett inkluderande för-hållningssätt i de projekt som drivs.
Forskningen visar att de företag som är inlkuderande och jämställda, är både lönsammare och mer innovationsrika.
Smart integration och ledarutblidning för kvinnor är projket inom detta hållbarhets-område.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatför-ändringar och en inkluderande tillväxt.

 

I projekt finns alltid aspekten en säkrare och hälsosammare miljö utan att det påverkar produktionseffektiviteten med. 
Säkerhet för alla inom industrin är en viktig fråga och tas alltid hänsyn till. 
I projektet Smart Industri finns säkerhet med i flera utvecklingprojekt.

Effektivitet, minskat spill och minskade utsläpp är några av aspekterna för en hållbar industri. 
I alla IUC Dalarnas projekt är mål 9 det viktigaste och som det arbetas mest med. 
Ett långsiktigt arbete inom detta mål ger stora vinster inom de globala målen utan att regionen tappar industrin. 
Smart industri är ett projekt med detta fokus.

Inom affärs- och innovationsområdet Hållbara städer och samhällen har IUC Dalarna tillgång till expertis inom bland annat byggteknik, energisystem och cirkulär omställning. 
Innovation för en hållbar omställning finns med i projekt som genomförs.

Cirkularitet är en viktigt aspekt och det finns med i alla projekt. Hur hitta system för att minska kemikalier för att förhindra skador på människor och omgivning. Hur kan avfall omvandlas till råvaror som kan användas i andra processer eller av andra. Hur kan återvinningen öka. Detta gäller både bygg- och verkstadsbranschen.

Minskande kodioxid-utsläpp har en hög prioritet för företagen. Stålindustrin är före-gångare i detta och vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om vad som häder inom detta område. 
Även bygg och träbranschen har fokus på att minska koldioxidutsläppen och här samverkar vi med ByggDialog Dalarna.. 

För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led. 

Behöver du stöd i ditt hållbarhetsarbete?

IUC Dalarna har tagit fram en modell och process tillsammans med IUC Stål & Verkstad, som bygger på flera steg, för att hjälpa företag att komma framåt i sitt hållbarhetsarbete.