#densmartaindustrin

Ett jobb inom industrin är inte bara ett jobb!
Industriföretagen – från gruva till stål, skog och livsmedel är avgörande för att vi i Sverige ska ha resurser till skola, vård, omsorg och infrastruktur. Industriföretagen i Sverige och våra medarbetare genererar mer än 150 miljarder kronor i skatt. Det motsvarar kostnaden för hela försvaret, biståndet, studiestödet, rättsväsendet och statsskuldsräntorna. Eller, hela förskolan och grundskolan.

Vi har haft en oavbruten industriproduktion sedan 1600-talet och hela tiden tagit fram nya produkter, tjänster och smartare produktions-lösningar. För här finns de främsta konstruktörerna, ingenjörerna och idustriarbetarna. En modern industri i framkant - en smart industri!

1 miljon jobb
Industrins betydelse för det gemensamma välståndet är stor. Industrin och de industrinära tjänsteföretagen skapar närmare en miljon jobb och står för över 70 procent av Sveriges samlade exportvärde.

Utvecklande arbete med många möjligheter stålindustrin
Att jobba i stålindustrin innebär inte bara att du får vara en del av utvecklingen av morgondagens mest spännande material. Du får också många möjligheter att själv utvecklas. Du kan arbeta över hela världen och få hjälp att hitta rätt karriärvägar till antingen en bredare eller en fördjupad kompetens – eller både och.

Stålindustrin erbjuder inte bara civilingenjörer en spännande och stimulerande arbetsplats, det krävs många fler engagerade medarbetare för att kunna driva några av Sveriges största företag.

Tekniker behövs
Tekniker av olika slag, som verkstadstekniker och produktionstekniker, elektriker, mekaniker men också konstruktörer finns det stort behov av i stålindustrin.

I filmen får du exempel på några av de jobb som finns i stålberanschen. Följ tillverkningen till en av de kunder som SSAB tillverkar höghållfast stål till. 

Att jobba med tekniskt arbete betyder att man arbetar med olika typer av tillverkning. Vilka produkter det gäller kan vara väldigt olika – allt från bilar till medicin. I dag är många produkter sammansatta av olika komponenter och kan innehålla både elektronik och programvara. 
På webbsidan framtid.se kan du hitta information och beskrivning på nästan alla, tekniska yrken. Se videofilmer, hitta utbildning mm
 

Efterfrågan på Yrkeshögskole-utbildning ökar och succén är given – drygt 85% av alla studenter har jobb eller driver eget företag inom ett halvår efter avslutad utbildning.
Framtidsutveckling.se, är en webbsida där det finns en massa information, som skapar förutsättningar för unga vuxna att göra väl underbyggda studie- och yrkesval, med kunskap om den framtida arbetsmarknadens kompetensbehov.

Bild: SSAB Bild: SSAB

Historiska rötter
Sedan urminnes tider har det funnits gott om brytbar järnmalm i Bergslagen. Kring gruvorna växte hyttor, hammare och smedjor upp där man bearbetade malmen till tackjärn och smidbart järn.
I med- och motgång, från generation till generation utvecklades stor och gedigen kunskap om järn- och stålframställning i området. Produkterna såldes tidigt både till en nationell och internationell marknad. Konjunkturerna växlade men kapital bildades och användes till
att investera i produktions-anläggningar och i innovativ teknik.
Många exempel finns där regionens företag varit ledande i produkt- och produktionsutvecklingen inom fältet. Parallellt utvecklades en järnmanufaktur med allt från bruksföremål till teknologiskt avancerade produkter.

Nuläget
Den ekonomiska tyngdpunkten i Bergslagen ligger hos de globala stål- och verkstadskoncernerna. Marknaden för dessa företag finns över hela världen. Hela 85 procent av det som produceras går på export till omkring 140
länder.
I Bergslagen uppskattas att stål- och verkstadsindustrin med sammanhängande service- och tjänstesektor
innefattar drygt 700 små och medelstora företag. Dessa har oftast en sammansatt verksamhet där omsättningen kommer från både egna produkter, legoarbeten och service- och underhållstjänster.
Majoriteten arbetar med tjänster och service och har stål- och processindustrin som sina huvudsakliga kunder.
De övriga har egna utvecklade produkter men oftast även legotillverkning till största delen inom metallbearbetning.

Antal medarbetare: Ca 22 000 i Bergslagen

Hållbara leverantörskedjor 2.0, Dalarna med koppling Smart Industri
Ett projekt där det övergripande målet är en långsiktigt hållbar industri i Norra Mellansverige. För att uppnå detta måste regionen och kommunerna vara en bra värd för industriell verksamhet och ha det stödsystem som krävs.
Utifrån företagens behov av insatser ska projektet identifiera luckor i systemet som hindrar önska utveckling samt utveckla lösningar som löser uppmärksammade problem.
Klart största problemet i dagsläget är kompetensförsörjningen.
 

Samverkan sker med projektet Smart Industri
Ett projekt för att stärka industriföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga genom möjliggörande teknologier och kompetenser. Projektet ska utmynna i en gemensam strategi och utvecklingsplattform för nyindustrialisering i Norra Mellansverige som grundar sig i ökad samhandling mellan akademi, näringsliv och politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Bakgrund och varför vi jobbar med detta!