Smart Industri Norra Mellansverige

Projektet Smart Industri Norra Mellansverige innebär ett samarbete mellan Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland samt ett antal ytterligare samverkanspartner. Finansieringsmodellen involverar EU:s regionala strukturfond (genom Tillväxtverket) samt de tre regionerna.
 
Smart Industri Norra Mellansverige bygger på regeringens Nyindustrialiseringsstrategi.
Det övergripande målet är långsiktigt hållbar industri i Norra Mellansverige. I det praktiska projektarbetet omtolkas målet till: ” Ett långsiktigt hållbart system för stöd och utvecklingsinsatser för industrins utveckling mot hållbarhet”
 
Projektet skall resultera i en gemensam strategi och utvecklingsplattform för nyindustrialisering i Norra Mellansverige, som grundar sig i ökad samhandling mellan akademi, näringsliv och politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
 
Samarbete inom Norra Mellansverige i projektet är i sig ”hjärtat” i det arbete som svarar direkt mot syftet/målet.

Besök i juni av Rodin Genoff, klusterexpert

I slutet på juni 2018 bjöd projektet Vanguard ADMA in till en workshop hos Dalarna Science Park. Deltagarna var alla på olika vis är involverade i projektet Smart Industri Norra Mellansverige, vilket är ett samarbete mellan Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland samt ett antal ytterligare samverkanspartner.

Stefan Jansson och Kjell Grundström hälsade inspiratören för dagen, Rodin Genoff välkommen.
Rodin Genoff är grundare och verkställande direktör för Rodin Genoff & Associates, Pty Ltd Sydney Australia och är en internationellt erkänd och prisbelönt klusterutvecklingsexpert. Det har rapporterats om hans arbete bl a i den australiensiska och danska ekonomiska pressen och han är en eftertraktad internationell talare.
Vi var ett 30-tal personer som fick inspiration i hur utvecklingen av regioner och företag skett genom ett antal internationella exempel, bla fån Australien och Danmark.

Rodin ställer oss frågan, vad är bäst med er region?
- Basindustrin, som driver allt.
- Vi jobbar över gränserna.
- Miljön.

Hur kan vi då bli ännu bättre?
För utveckling är det viktigt att kartlägga hur företagen ser ut. Förstå hela kedjan, från leverantör till kund och inte minst förstå personerna bakom företagen, relationer är otroligt viktiga.

Hur kan företagen och organisationer att samverka?
Hur kan man samverka trots olika branscher?
Viktigt att ha alla med, både de stora och små företagen.

Rodin Genoff har tidigare tillsammans med Triple Steelix arbetat med projektet ” Cluster and opportunity mapping” en modell för att kartlägga företagen. I modellen tittade man på vilka företag är starka och vilka är svaga. Hur ser företagens leverantörer och kunder ut, behöver företagen nya kunder eller har man lagt alla äggen i en korg.

Har vi som arbetar i stödsystemen en god kunskap om företagen och ser vilka som har samma leverantörer eller samma kunder så får man en bra bild på hur sårbara företagen är.

Finns man i ett sammanhang där fler är involverade är steget till förändring och nya innovationer inte så långt. Då kan också vi som betraktar utifrån stödja systemet med den kunskap och kompetenser som saknas.

Rodin avslutar med att vi ska vara modiga, djärva och synliga.  Att arbeta från botten med en kunskap om företagen är en bra bas att stå på.  Att sprida energi och inspirera både gör att man även får energi. Det är viktigt med vår egen historia, hur kan vi berätta den på ett inspirerande sätt så vi når ut både lokalt , nationellt och internationellt för en roll som förändringsagenter och ledare.
 
På Rodin Genoff:s webbsida finns rapporter och böcker att ladda ner. Här hittar du bland annat rapporten som togs fram tillsammans med Triple Steelix, Cluster and opportunity mapping, från 2014.

http://www.rodingenoff.com/publications

På gång inom Smart Industri, tom mars 2018

Samverkan

Samarbete har inletts mellan IUC Dalarna och Paper Province. IUC dalarna är numera Paper Province:s regionala nod i Dalarna.
 
Så långt i projektet ligger huvuddelen av planerade insatser inom ramen för samverkanspartners - FindIT, Fiber Optic Valley och Compare.

Aktiviteter
Kickstart digitalisering är igång, workshop där industriföretag får chansen till snabbt stöd i sin digitala transformation. FindIT har genomfört Teknikföretagens Kickstart digitalisering som en pilot i Sandviken och sedan på ytterligare 5 orter (Söderhamn, Gävle, Vansbro, Avesta och Falun). Erfarenheterna är mycket goda, och FindIT planerar att genomföra Kickstarter inom ramen för Smart industri Norra Mellan Sverige under 2018.
 
FindIT har påbörjat en förstudie inom positionering i tuff miljö som förväntas leda till ett samverkansprojekt med företag från flera branscher och där entreprenörer och underhållsföretag skall vara delaktiga. Intresset bland både SME och storföretag är betydande.
 
FinIT har konceptualiserat seminarier i ämnet ”Industrins nya verktyg”. Seminariet sker i samverkan med Norra Mellansveriges Science Parks med början i Dalarna Science Park (DSP) den 11 april. Det kommer att handla om Artificiell Intelligens (AI), VR/AR och Gamification.
 
Inom industriell cybersäkerhet har FindIT startat ett seminariekoncept.


Kompetesförsörjning och attraktivitet
 
Region Dalarna:s enhet för kompetensförsörjning står för en del av regionansvaret i projektet. Målet är att identifiera och definiera ett regionalt system för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning till industri och i andra hand att etablera en regional samverkan mellan utpekade aktörer i systemet.
 
Inom ramen för Smart Industri har samarbete inletts med befintlig samverkansgrupp bestående av Avesta, Borlänge och Sandvikens skolförvaltningar. Dessa tre är utvalda utifrån att det de ”basindustrityngsta” kommunerna i Regionen. Här pratas samordning av YH och Yrkeswux utbildningar bland annat.

Tillsammans med Högskolan Dalarna, Triple Steelix och Borlänge kommun pågår en diskussion om hur vi skapar ett system som motsvarar industrins behov av spetskunskap.
 
Insamling och sammanställning av information och underlag för att kunna kommunicera industrin som ”tillgång” i syfte att attrahera kompetens och investeringar/etableringar internationellt.
 
Arbetet med att synliggöra industrins betydelse har påbörjats. Det handlar om att sprida kunskap och goda exempel mm. Ett första steg är en Facebooksida som fått namnet #densmartaindustrin.
 
Genomförande av det beprövade konceptet ”Industrinatten” kommer att ske i Mora och Värmland under första kvartalet 2018 och planeras även för Gävleborg. Målgruppen är högstadieelever i årskurs 8.
 
Pilotprojekt för ökad jämställdhet inom industrin har formulerats. Planen är att det konkreta arbetet skall utföras av disputerad inom Högskolan Dalarna. Projektstart sker under våren och efter att befintligt samverkansavtal i projektet kompletterats med Högskolan Dalarna.

Konkreta företagsinsatser
 
Ett nätverk om fyra företag har startats upp för att utveckla processmognad ur ett produktionsperspektiv.
 
Ett program med 6 företag har genomförts för att utveckla processmognad ur ett sälj och Marknadsperspektiv. Detta program kommer att omarbetas till ett mer digitalt format där enskilda företag kan göra insatser utifrån hur behov uppstår.
 
4 företag har genomfört ett Startprogram inom ramen för Produktionslyftet med fokus på processmognad.