Smart Industri Norra Mellansverige

Projektet Smart Industri Norra Mellansverige innebär ett samarbete mellan Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland samt ett antal ytterligare samverkanspartner. Finansieringsmodellen involverar EU:s regionala strukturfond (genom Tillväxtverket) samt de tre regionerna.
 
Smart Industri Norra Mellansverige bygger på regeringens Nyindustrialiseringsstrategi.
Det övergripande målet är långsiktigt hållbar industri i Norra Mellansverige. I det praktiska projektarbetet omtolkas målet till: ” Ett långsiktigt hållbart system för stöd och utvecklingsinsatser för industrins utveckling mot hållbarhet”
 
Projektet skall resultera i en gemensam strategi och utvecklingsplattform för nyindustrialisering i Norra Mellansverige, som grundar sig i ökad samhandling mellan akademi, näringsliv och politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
 
Samarbete inom Norra Mellansverige i projektet är i sig ”hjärtat” i det arbete som svarar direkt mot syftet/målet.

På gång inom Smart Industri, tom mars 2018

Samverkan

Samarbete har inletts mellan IUC Dalarna och Paper Province. IUC dalarna är numera Paper Province:s regionala nod i Dalarna.
 
Så långt i projektet ligger huvuddelen av planerade insatser inom ramen för samverkanspartners - FindIT, Fiber Optic Valley och Compare.

Aktiviteter
Kickstart digitalisering är igång, workshop där industriföretag får chansen till snabbt stöd i sin digitala transformation. FindIT har genomfört Teknikföretagens Kickstart digitalisering som en pilot i Sandviken och sedan på ytterligare 5 orter (Söderhamn, Gävle, Vansbro, Avesta och Falun). Erfarenheterna är mycket goda, och FindIT planerar att genomföra Kickstarter inom ramen för Smart industri Norra Mellan Sverige under 2018.
 
FindIT har påbörjat en förstudie inom positionering i tuff miljö som förväntas leda till ett samverkansprojekt med företag från flera branscher och där entreprenörer och underhållsföretag skall vara delaktiga. Intresset bland både SME och storföretag är betydande.
 
FinIT har konceptualiserat seminarier i ämnet ”Industrins nya verktyg”. Seminariet sker i samverkan med Norra Mellansveriges Science Parks med början i Dalarna Science Park (DSP) den 11 april. Det kommer att handla om Artificiell Intelligens (AI), VR/AR och Gamification.
 
Inom industriell cybersäkerhet har FindIT startat ett seminariekoncept.


Kompetesförsörjning och attraktivitet
 
Region Dalarna:s enhet för kompetensförsörjning står för en del av regionansvaret i projektet. Målet är att identifiera och definiera ett regionalt system för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning till industri och i andra hand att etablera en regional samverkan mellan utpekade aktörer i systemet.
 
Inom ramen för Smart Industri har samarbete inletts med befintlig samverkansgrupp bestående av Avesta, Borlänge och Sandvikens skolförvaltningar. Dessa tre är utvalda utifrån att det de ”basindustrityngsta” kommunerna i Regionen. Här pratas samordning av YH och Yrkeswux utbildningar bland annat.

Tillsammans med Högskolan Dalarna, Triple Steelix och Borlänge kommun pågår en diskussion om hur vi skapar ett system som motsvarar industrins behov av spetskunskap.
 
Insamling och sammanställning av information och underlag för att kunna kommunicera industrin som ”tillgång” i syfte att attrahera kompetens och investeringar/etableringar internationellt.
 
Arbetet med att synliggöra industrins betydelse har påbörjats. Det handlar om att sprida kunskap och goda exempel mm. Ett första steg är en Facebooksida som fått namnet #densmartaindustrin.
 
Genomförande av det beprövade konceptet ”Industrinatten” kommer att ske i Mora och Värmland under första kvartalet 2018 och planeras även för Gävleborg. Målgruppen är högstadieelever i årskurs 8.
 
Pilotprojekt för ökad jämställdhet inom industrin har formulerats. Planen är att det konkreta arbetet skall utföras av disputerad inom Högskolan Dalarna. Projektstart sker under våren och efter att befintligt samverkansavtal i projektet kompletterats med Högskolan Dalarna.

Konkreta företagsinsatser
 
Ett nätverk om fyra företag har startats upp för att utveckla processmognad ur ett produktionsperspektiv.
 
Ett program med 6 företag har genomförts för att utveckla processmognad ur ett sälj och Marknadsperspektiv. Detta program kommer att omarbetas till ett mer digitalt format där enskilda företag kan göra insatser utifrån hur behov uppstår.
 
4 företag har genomfört ett Startprogram inom ramen för Produktionslyftet med fokus på processmognad.