Hållbara leverantörskedjor 2.0

Projektet Hållbara leverantörskedjor är nära kopplat till den nyindustrialiseringsstrategi – Smart industri – som regeringen lanserade i början av 2016. Projektet stödjer också regionens handlingsplan för genomförandet av strategin. 

Målet i projektet är att utveckla långsiktiga och hållbara strukturer eller lösningar, för att tillgodose behoven av utvecklingsinsatser, i de företag som utgör det regionala leverantörssystemet åt exportföretagen. 

Målgruppen är små och medelstora företag i industriell sektor inom verkstad-, trä-, plast- och elektronik.

Projektmålet är att utveckla långsiktigt hållbara strukturer/lösningar för att tillgodose behoven av utvecklingsinsatser i de företag som utgör det regionala leverantörssystemet åt exportföretagen. Insatserna är primärt inriktade mot två av Smart Industris fokusområden; Kunskapslyft och Digitalisering.

Projektet ska bla:
· Identifiera luckor i systemet som hindrar företagens utveckling samt att utveckla lösningar.
· Stödja företagen i genomförande av utvecklingsinsatser.
· Förstärka målgruppens arbete inom miljö och säkerhet, jämställdhet och mångfald.
· Överföra goda exempel från andra branscher.
 
I projektet genomförs aktiviteter med koppling till miljö, jämställdhet och integration. Exempel på aktiviteter där projektet varit delaktigt:
- Dalarnas villa och VillaZero.
- Energieffektivisering och cirkulär ekonomi.
- Ett flertal studier i samarbete med Paper Province (Biokol av spån, hydrolys av sågspån m.fl.).
- Utbildning för projektmedarbetare i jämställdhet.
- Affärsnätverket Women Building Sweden för kvinnor i ledande position inom byggsektorn.
- Deltagit i FEMINA, ett interregprojekt som drivs av Region Dalarna för att stärka kopplingen mellan jämställdhet och Smart Specialisering.
- Lotsat företag till projektet Smart Integration för att få nya kompetenta medarbetare
- Bidragit med företagskontakter för projekt som tex "Hållbar inkludering".     

Vill du veta mer eller vill att vi kommer till just ditt företag, kontakta gärna:
Kjell Grundström, kjell.grundstrom@iucdalarna.se
 

Projektet finansieras av: