Industriell Omställning

Projektet Industriell Omställning skall årligen besöka 200 små och medelstora industriföretag för att identifiera vilka utvecklingsbehov samt utifrån dessa identifiera vilken förmåga företagen har att tillgodogöra sig ny kunskap och teknik.

Genom  kunskap om företagens behov och förmågor, som analyser och utvecklingsprojekt som projektet genomför, kan projektet bidra till att synliggöra och sprida framgångsexempel till andra företag och stötta dessa företag med motsvarande behov i deras utvecklingsresa.

Projektet avser kartlägga varje kommuns utbildningsutbud och hur många som utbildas inom varje industri-inriktning och könsfördelningen på dessa. Projektet planerar också kartlägga de företag som står för 50% av de industrianställda i varje kommun för att få grepp om dagens behov och även sätta det i relation till framtida behov. Med andra ord skall projektet göra en djupstudie hur utbud matchar efterfrågan per i varje kommun.


Kontaktperson för mer information om projektet Industriell Omställning:
Helene Axelsson
helene.axelsson@iucdalarna.se
​​​​​​​
+46 705644269​​​​​​​

Hållbara leverantörskedjor

Ett projekt där det övergripande målet är en långsiktigt hållbar industri i Norra Mellansverige. För att uppnå detta måste regionen och kommunerna vara en bra värd för industriell verksamhet och ha det stödsystem som krävs.
Utifrån företagens behov av insatser ska projektet identifiera luckor i systemet som hindrar önska utveckling samt utveckla lösningar som löser uppmärksammade problem.

Klart största problemet i dagsläget är kompetensförsörjningen.

Ställ om - vi stöttar er i alla lägen!

Oron är stor och utmaningarna många under Coronakrisen. Tillgång till stöd och hjälp kan vara en fråga om överlevnad. Självklart är hälsoperspektivet primärt, men det går inte att bortse från de allvarliga affärsmässiga konsekvenser som uppstått eller kommer att uppstå för många företag inom den närmaste tiden.
Läs mer om vårt erbjudande om konsulttimmar för tillverkande företag, med upp till 30 anställda. Läs mer om erbjudandet här!
 

Kompetensutveckla när det krisar!

Diploma webbutbildning - unikt erbjudande! Här hittar du över 300 webbaserade utbildningar, samt 100 föredrag. Att kunna gå utbildningar när och var man vill är något som ligger i tiden och gör det enklare att få ny kompetens på företaget. Läs mer här om pris och om vilka utbildnings-områden som finns tillgängliga.
 

Kontakt

Utbildning/ omställning:
PeO Sjöberg 
Telefon: 070 559 1818
E-post: peo.sjoberg@iucdalarna.se

Konsulttimmar:
Kjell Grundström
Telefon: 070-5756489
Mail: kjell.grundstrom@iucdalarna.se
 

Kompetensutveckling för medarbetare inom industrin

Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. Behovet av kompetens och nya tekniska kunskaper inom digitalisering, robotisering och automation är växande och kommer i förlängningen att bli akut. Konkurrenskraften riskerar att slås ut. 
IUC Dalarnas projektledare PeO Sjöberg förklarar att Unionen och IF Metall har kartlagt befintliga utbildningstillfällen för sina medlemmar och där sett att väldigt få tar del av någon slags kompetensutveckling. Läs mer!

Lyftkraft Dalarna

Arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin. Företagens ekonomi är mycket ansträngd och i spåren av pandemin har många anställda blivit varslade eller permitterade och arbetslösheten förutspås öka markant. Samtidigt finns fortfarande inom vissa branscher behov av arbetskraft och kompetens. 

Syftet med projekt Lyftkraft Dalarna är att färre personer ska bli arbetslösa till följd av Coronapandemin och att arbetsgivare får bättre möjlighet till kompetensförsörjning genom en breddad rekryteringsbas.
I projektet kartläggs initialt målgruppen, varslade, permitterade och anställda i små och medelstora företag inom ekonomiskt utsatta branscher. Målgruppen ges sedan möjlighet till Kompetensutvecklingsinsatserna som utgår från individernas behov med syfte att de ska kunna behålla sin nuvarande anställning alternativt stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

För att utveckla individen och företaget upphandlas och genomförs insatser som tydligt speglar kompetensbehoven hos individen, företaget och arbetsmarknaden i stort.

Vill du som företagare veta mer eller anmäla intresse, hör av dig till:
PeO Sjöberg, Telefon: 070 559 1818
E-post: peo.sjoberg@iucdalarna.se

Lyftkraft Dalarna Medfinansieras av: