Industriell Omställning

Projektet Industriell Omställning skall årligen besöka 200 små och medelstora industriföretag för att identifiera vilka utvecklingsbehov samt utifrån dessa identifiera vilken förmåga företagen har att tillgodogöra sig ny kunskap och teknik.

Genom  kunskap om företagens behov och förmågor, som analyser och utvecklingsprojekt som projektet genomför, kan projektet bidra till att synliggöra och sprida framgångsexempel till andra företag och stötta dessa företag med motsvarande behov i deras utvecklingsresa.

Projektet avser kartlägga varje kommuns utbildningsutbud och hur många som utbildas inom varje industri-inriktning och könsfördelningen på dessa. Projektet planerar också kartlägga de företag som står för 50% av de industrianställda i varje kommun för att få grepp om dagens behov och även sätta det i relation till framtida behov. Med andra ord skall projektet göra en djupstudie hur utbud matchar efterfrågan per i varje kommun.


Kontaktperson för mer information om projektet Industriell Omställning:
Helene Axelsson
helene.axelsson@iucdalarna.se
​​​​​​​
+46 705644269​​​​​​​

Fokus Industry Bredd

Industrin har stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre regioner, Dalarna, Gävleborg och Värmland. Focus Industry Bredd är en del av en gemensam satsning för att samla och lyfta det arbete som görs kring omställningen av industrin i våra regioner.

Fokus för projektet är att söka upp och stötta de små tillverkande företagen i regionen. Utifrån de behov som finns i företagen kan vi på IUC Dalarna stötta med kostnadsfria konsultinsatser som hjälper företaget att komma vidare på sin utvecklingsresa.

Projektet leds av IUC Dalarna och är en samverkan mellan IUC-bolagen i Norra Mellansverige. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg. 

Vill du veta mer? Kontakta Kjell Grundström, kjell.grundstrom@iucdalarna.se

Hållbara leverantörskedjor

Ett projekt där det övergripande målet är en långsiktigt hållbar industri i Norra Mellansverige. För att uppnå detta måste regionen och kommunerna vara en bra värd för industriell verksamhet och ha det stödsystem som krävs.
Utifrån företagens behov av insatser ska projektet identifiera luckor i systemet som hindrar önska utveckling samt utveckla lösningar som löser uppmärksammade problem.

Klart största problemet i dagsläget är kompetensförsörjningen.
Mer information om Hållbara leverantörskedjor 2.0 hittar du här>>

Kompetensutveckla när det krisar!

Diploma webbutbildning - unikt erbjudande! Här hittar du över 300 webbaserade utbildningar, samt 100 föredrag. Att kunna gå utbildningar när och var man vill är något som ligger i tiden och gör det enklare att få ny kompetens på företaget. Läs mer här om pris och om vilka utbildnings-områden som finns tillgängliga.
 

Kompetensutveckling för medarbetare inom industrin

Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. Behovet av kompetens och nya tekniska kunskaper inom digitalisering, robotisering och automation är växande och kommer i förlängningen att bli akut. Konkurrenskraften riskerar att slås ut. 
IUC Dalarnas projektledare PeO Sjöberg förklarar att Unionen och IF Metall har kartlagt befintliga utbildningstillfällen för sina medlemmar och där sett att väldigt få tar del av någon slags kompetensutveckling. Läs mer!

Lyftkraft Dalarna

Arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin. Företagens ekonomi är mycket ansträngd och i spåren av pandemin har många anställda blivit varslade eller permitterade och arbetslösheten förutspås öka markant. Samtidigt finns fortfarande inom vissa branscher behov av arbetskraft och kompetens. 

Syftet med projekt Lyftkraft Dalarna är att färre personer ska bli arbetslösa till följd av Coronapandemin och att arbetsgivare får bättre möjlighet till kompetensförsörjning genom en breddad rekryteringsbas.
I projektet kartläggs initialt målgruppen, varslade, permitterade och anställda i små och medelstora företag inom ekonomiskt utsatta branscher. Målgruppen ges sedan möjlighet till Kompetensutvecklingsinsatserna som utgår från individernas behov med syfte att de ska kunna behålla sin nuvarande anställning alternativt stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

För att utveckla individen och företaget upphandlas och genomförs insatser som tydligt speglar kompetensbehoven hos individen, företaget och arbetsmarknaden i stort.

Vill du som företagare veta mer eller anmäla intresse, hör av dig till:
PeO Sjöberg, Telefon: 070 559 1818
E-post: peo.sjoberg@iucdalarna.se

Lyftkraft Dalarna Medfinansieras av: